Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
Header
Artikel 1: Algemene bepalingen
 
De electronische webwinkel van Sound & Vision De Smet bvba,  met maatschappelijke zetel te Denderhoutem  (België), BTW BE 0537.156.702, RPR Aalst, (hierna 'Sound & Vision') biedt haar klanten de mogelijkheid om audio, tv, multimedia en toebehoren online aan te kopen.
 
Onderhavige algemene voorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Sound & Vision.
 
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
 
Artikel 2: Prijs
 
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit afzonderlijk aangegeven.
 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 
Artikel 3: Aanbod
 
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
 
Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
 
Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (per mail of telefoon) (zie artikel 12).
 
Sound & Vision is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sound & Vision is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sound & Vision.
 
Sound & Vision is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
 
Artikel 4: Online aankopen
 
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Sound & Vision assortiment online aan te kopen.
 
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Sound & Vision. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum, of afgehaald in ons magazijn op de afgesproken datum.
 
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
•voorafbetaling via overschrijving op IBAN BE11 3631 2236 6348 met BIC BBRUBEBB op naam van Sound & Vision De Smet bvba, 9450 Denderhoutem
•voorafbetaling via Bancontact/Mister Cash
•voorafbetaling via kredietkaart (Visa of MasterCard)
 
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
 
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Sound & Vision De Smet bvba.
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Sound & Vision De Smet bvba te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Vervoerskosten

Sound & Vision rekent transportkosten naargelang gewicht en omvang van de verpakking. 
 
Artikel 7: Sancties voor niet-betaling
 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Sound & Vision De Smet bvba beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
 
Onverminderd het voorgaande behoudt Sound & Vision De Smet bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 
Artikel 8: Klachten
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
 
Indien U afstand doet van een toestel om één of andere reden die niets met beschadigingen of defecten te maken heeft en het toestel nog perfect ongeopend in de doos zit, is het terugsturen + een admistratieve kost van 25 Euro BTW inbegrepen ten laste van de klant.
 
Artikel 9: Garantie
 
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
 
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
 
Gedurende deze periode verbindt Sound & Vision zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Sound & Vision behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.
 
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 
b. Algemeen
 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst per mail waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Sound & Vision.
 
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
 
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 
De garantie is niet overdraagbaar.
 
Artikel 10: Verzakingstermijn
 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
 
De consument heeft het recht aan Sound & Vision mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst per mail en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun  kosten terug bezorgen aan Sound & Vision.
 
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
•gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
•artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
•artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
•artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 
Artikel 11: Privacy
 
Sound & Vision verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van Sound & Vision toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
 
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Sound & Vision bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Sound & Vision uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.
 
Voor meer info vraag het privacy-charter van Sound & Vision of ga naar 'privacy'
 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.
 
Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
 
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 
Het nalaten op gelijk welk moment door Sound & Vision om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 
Artikel 13: Klantendienst
 
De klantendienst is bereikbaar per mail frans.desmet@telenet.be  of op het telefoonnummer 054/32 81 59.
 
Artikel 14: Wijziging voorwaarden
 
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Sound & Vision De Smet bvba ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.
 
Sound & Vision De Smet bvba kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.
 
Artikel 15: Bewijs
 
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.
 
Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Aalst bevoegd.